Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W KRAKOWIE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej Uniwersytet Pedagogiczny) aktem notarialnym repertorium A. Nr [7437/2015] i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. Ustaw nr 46 poz. 203 ze zm. z 1991 r.) oraz niniejszego statutu (dalej Statut).

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, a terenem działania cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3

 1. Fundacja ma osobowość prawną. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

§ 4

 1. Fundacja ma prawo używania znaku Fundacji oraz pieczątki, a w sprawach związanych z działalnością Fundacji, także innych dokumentów informacyjnych.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. edukacja artystyczna oraz rozwój i popularyzacja sztuki w Polsce i za granicą;
 2. wsparcie, również finansowe, rozwój i promocja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego;
 3. działalność badawcza i popularyzacyjna w obszarze nauk o sztuce;
 4. działalność artystyczna i kulturalna w Krakowie, w Polsce i za granicą;
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie projektowania zrównoważonego;
 6. wspieranie rozwoju artystycznego studentów;
 7. aktywizację i integrację środowiska artystycznego oraz środowisk związanych z innymi dziedzinami sztuki lub nauki;
 8. organizowanie imprez publicznych, wystaw, festiwali, pokazów, koncertów, konkursów, imprez integracyjnych, pikników artystycznych, wycieczek, debat i innych imprez adresowanych do powszechnego odbiorcy oraz środowiska artystycznego i środowisk pokrewnych;
 9. organizowanie praktyk, warsztatów, wykładów, plenerów, konkursów, seminariów; przeglądów i innych imprez podobnych;
 10. patronat nad przedsięwzięciami artystycznymi;
 11. organizowanie aukcji i sprzedaży dzieł sztuki oraz imprez charytatywnych;
 12. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób zaangażowanych w dziedzinie kultury i sztuki w Polsce oraz na terenach historycznie związanych z Polską i jej obecnością kulturową;
 13. wspieranie uboższej młodzieży szkolnej i studentów z małych miast i wsi w dostępie do oświaty, nauki i kultury;
 14. własna działalność wydawnicza.

§ 6

Cele, podane w § 5, Fundacja zamierza osiągnąć przez:

 1. gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz nabywanie innych praw majątkowych,
 2. udzielanie pomocy finansowej w celu modernizacji pomieszczeń i wyposażenia, realizacji inwestycji, zakupu urządzeń służących do rozwoju procesu dydaktycznego, w/w dla Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego,
 3. finansowanie i wspomaganie organizacji konferencji naukowych z zakresu sztuki i historii sztuki, w szczególności sztuki polskiej,
 4. finansowanie i wspomaganie wydawnictw z zakresu sztuki i historii sztuki, w szczególności sztuki polskiej,
 5. finansowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych, zmierzających do rozwijania form plastycznych i audiowizualnych,
 6. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji oraz łączenie wysiłków osób fizycznych i prawnych zainteresowanych rozwojem sztuki,
 7. współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami w kraju i za granicą
  w zakresie realizacji celów statutowych,
 8. przyznawanie stypendiów szkoleniowych i naukowych oraz nagród kadrze naukowo – dydaktycznej, studentom, a także młodzieży szkolnej, chcącym w przyszłości specjalizować się w działalności artystycznej i upowszechnianiu sztuki,
 9. upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach i działaniu Fundacji,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w zakresie:
  a) działalności naukowo-badawczej, a to wykonywanie opracowań naukowych, ekspertyz i opinii, opracowywanie nowych technologii dla potrzeb sztuk plastycznych i audiowizualnych,
  b) dydaktycznym, poprzez prowadzenie szkoleń i kursów dla kandydatów na studia, a także osób zainteresowanych sztuką,
  c) pośrednictwa handlowo-usługowego przez stworzenie centrum informacyjnego handlowo-usługowego, obejmującego obszar kraju i zagranicę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży handlu przedmiotami o wartości artystycznej, w wykonywaniu opinii i ekspertyz,
 11. pozyskiwanie darowizn, dotacji i grantów, w tym unijnych, zawieraniem umów sponsoringowych, barterowych, tworzenie funduszy celowych oraz fundraising,
 12. współpracę z instytucjami Unii Europejskiej, w zakresie działań Fundacji.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi:

 1. Fundusz założycielski Fundacji, wynoszący 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
 2. Środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.

Dochodami Fundacji są w szczególności:

a) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych
i prawnych krajowych i zagranicznych,

b) odsetki bankowe,

c) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,

d) inne wpływy i przychody.

 1. Osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji, które dokonały darowizny przekraczającej wartość 20.000 PLN mogą otrzymać tytuł Darczyńcy Fundacji. Godność Darczyńcy Fundacji nadaje Rada Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi Księgę Darczyńców Fundacji, do której wpisuje się Darczyńców, którzy w sposób wyjątkowy przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
 3. Tytuł Darczyńcy Fundacji jest tytułem osobistym i nie ulega przeniesieniu. Rada Fundacji może odebrać tytuł Darczyńcy Fundacji w razie gdyby działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji lub przepisami prawa bądź interesem publicznym.

§ 8

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji.
b) Zarząd Fundacji.

c) Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) składa się z 5 osób, powoływanych przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego na wniosek Zespołu Założycielskiego (osób określonych w Załączniku nr 1 do Statutu) na 4-ro letnią kadencję.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji powoływany jest przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego na wniosek Rady Fundacji na 4-ro letnią kadencję.
 3. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, składające się z Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza. Zastępca Przewodniczącego Rady i Sekretarz wybierani są przez Radę w tajnym głosowaniu.
 4. Członków Rady odwołuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego na wniosek Rady (uchwała) lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 10

Do zakresu działalności Rady należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji.
 2. Określanie sposobu realizacji celów Fundacji.
 3. Wybór Zarządu – powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia.
 4. Uchwalanie regulaminów pracy Rady, Zarządu oraz dokonywanie zmian w tych dokumentach.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia placówek terenowych Fundacji.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych i okresowych Zarządu z działalności Fundacji: merytorycznego i finansowego za ubiegły rok kalendarzowy
 7. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji rocznych i wieloletnich planów i programów działania.
 8. Dokonywanie zmian Statutu Fundacji.
 9. Uchwalanie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
 10. Nadawanie godności Darczyńców Fundacji.
 11. wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikiem majątku Fundacji, lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy zł).
 12. Opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów przydzielania stypendiów, kontrolowaniu stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji.
 13. Inicjowanie nowych form działania Fundacji.
 14. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji, (podjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w literze b) i c), powinno nastąpić do dnia 30 maja każdego roku).
 15. Ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji i osób z którymi Fundacja zawiera umowy cywilnoprawne.

§ 11

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 12

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się także na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się w następujący sposób: członkowie Rady są powiadamiani o miejscu, terminie (data, godzina) oraz porządku, drogą elektroniczną (na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej) lub listownie – listem poleconym, co najmniej na 7 dni wcześniej. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może ten termin skrócić.
 4. Rada Fundacji może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli większość 2/3 członków Rady Fundacji jest obecna i przyjmie uchwałą proponowany porządek obrad.

§ 13

 1. Jeżeli członkiem Rady Fundacji jest osoba prawna, w obradach Rady bierze udział jej upoważniony przedstawiciel.
 2. W posiedzeniu Rady mogą brać udział, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady
  lub jego zastępca oraz Sekretarz.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) składa się z 3 osób, wybranych przez Radę.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę, na wniosek Zarządu, lub Prezydium Rady.
 4. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Powołując Zarząd Rada Fundacji określa funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu.
 5. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 6. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 15

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą:

a) prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę kierunkami, programem i planem działania.

b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów realizacji celów Fundacji,
c) sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań z działalności Zarządu i stanu majątku Fundacji oraz przedkładanie ich odpowiednim organom Fundacji,
d) przedkładanie sprawozdań, programów działania i innych dokumentów na żądanie Rady,

e) przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów.

§ 16

 1. Członkowie Zarządu pozostają w stosunku pracy lub zlecenia albo pracują społecznie. Tryb pracy członków Zarządu i charakter pracy ustala Rada.
 2. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów, w przypadku równości głosów – głos decydujący przysługuje Prezesowi Zarządu. Nie ma to wpływu na sposób reprezentacji Fundacji.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu. O terminach posiedzeń Zarządu zawiadamia pisemnie Prezes Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników. W imieniu Fundacji pełnomocnictwa udzielają wszyscy członkowie Zarządu. Pełnomocnika. Odwołać pełnomocnictwo może każdy z członków Zarządu.

§ 17

 1. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w Fundacji, stosunek pracy lub zlecenia nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady i jej Sekretarz.
 2. Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:

1) otrzymywać pożyczek z Fundacji;
2) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby nie związane z Fundacją;
3) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż podmioty nie związane z Fundacją.

 1. Powyższe zapisy odnoszą się również do pracowników Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji, za zgodą Rady, organizuje placówki terenowe Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, organizację i zakres działania.
 2. Na zasadach określonych w ust. 1, można tworzyć jednostki pomocnicze i techniczne Fundacji (biura, sekretariat itp.).
 3. Z pracownikami jednostek, o których mowa w ust. 2, stosunek pracy lub zlecenia, bądź inną umowę cywilnoprawną, nawiązuje i rozwiązuje prezes Zarządu lub jego zastępca oraz skarbnik.

 

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna Fundacji (zwana dalej Komisją) składa się z 3 osób. W skład Komisji przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, pozostałych dwóch członków wybiera Rada.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani przed upływem Kadencji przez Radę na wniosek Przewodniczącego Komisji, lub bez takiego wniosku, z uzasadnionych przyczyn.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrolowanie stanu majątku Fundacji i wyników jej funkcjonowania,
b) przeprowadzanie okresowych kontroli działania Zarządu i podlegających mu jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności ze statutem,
c) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych,

d) badanie pod względem formalnym i merytorycznym przedłożonego przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego, a także corocznego bilansu,

e) kierowanie do Rady Fundacji wniosków o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,

f) przedstawianie Radzie Fundacji wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli i składanie jej rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może także dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej             dwóch członków Komisji. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, lub w miarę potrzeby, na wniosek Zarządu albo Prezydium Rady.
 2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, na jej zaproszenie, mogą brać udział członkowie Zarządu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. pełnią swoje funkcje społecznie, bez możliwości pobierania wynagrodzenia.

§ 22

 1. Rada Fundacji podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania , uchwały dotyczące:

a) zmiany Statutu,
b) połączenia się z inną Fundacją o zbliżonych lub tożsamych celach,
c) likwidacji Fundacji oraz określenia sposobu rozdysponowania jej majątku.

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale o likwidacji mianowano likwidatorami inne osoby.

§ 23

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie odpowiada za zobowiązania Uniwersytetu Pedagogicznego.

§ 24

Połączenie z inną Fundacją i zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ogólne dotyczące fundacji.